-->

Para Ulama Ahlul Hadits

بسم الله الرحمن الرحيم
Biografi para ulama ahlul hadits mulai dari zaman sahabat hingga sekarang yang masyhur :
A.      Khalifah Ar-Rasyidin :
1.         Abu Bakar Ash-Shiddiq
2.         Umar bin Al-Khaththab
3.         Utsman bin Affan
4.         Ali bin Abi Thalib

B.       Al-Abadillah :
1.         Ibnu Umar (Abdullah bin Umar)
2.         Ibnu Abbas (Abdullah bin Abbas)
3.         Ibnu Az-Zubair (Abdullah bin Zubair)
4.         Ibnu Amr (Abdullah bin Amr bin Al-Ash)
5.         Ibnu Mas’ud (Abdullah bin Mas'ud)
6.         Aisyah binti Abu Bakar
7.         Ummu Salamah
8.         Zainab binti Jahsy
9.         Anas bin Malik
10.     Zaid bin Tsabit
11.     Abu Hurairah
12.     Jabir bin Abdillah
13.     Abu Sa’id Al-Khudri
14.     Mu’adz bin Jabal
15.     Abu Dzarr al-Ghifari
16.     Sa’ad bin Abi Waqqash
17.     Abu Darda’

C.       Para Tabi’in :
1.         Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
2.         Urwah bin Zubair wafat 99 H
3.         Sa’id bin Jubair wafat 95 H
4.         Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
5.         Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat80 H
6.         Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
7.         Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
8.         Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq 
9.         Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
10.     Muhammad bin Sirin wafat 110 H
11.     Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
12.     Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H 
13.     Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H 
14.     Ikrimah wafat 105 H 
15.     Asy Sya’by wafat 104 H 
16.     Ibrahiman Nakha’iy wafat 96 H 
17.     Alqamah wafat 62 H


Sumber: Makanatu Ahli Hadits karya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Wujub Irtibath bi Ulama dengan sedikit tambahan.0 Komentar

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel